Tag currying

Tìm kiếm bài viết trong Tag currying

- vừa được xem lúc

[Functional Programming] Part 2 - Currying

Đây là phần thứ hai trong loạt bài viết về Functional Programming của mình. Nếu bạn đã bỏ lỡ bài viết trước về Immutability và Pure Functions, thì mình khuyên bạn nên đọc nó trước (trừ khi bạn đã biết về các khái niệm này).

0 0 22

- vừa được xem lúc

Currying in JavaScript

. Là cái gì. Nói đơn giản, Currying là một phép biến đổi với mục đích chuyển một hàm từ dạng có thể gọi bằng f (a, b, c) sang có thể gọi bằng f (a) (b) (c).

0 0 22