Tag Functional Programming

Tìm kiếm bài viết trong Tag Functional Programming

- vừa được xem lúc

[Haskell] Gravity Flip (luyện tập)

Đây là một bài tập nhỏ được trích dẫn từ Codewars.com với mục đích chủ yếu là luyện tập xử lý cấu trúc dữ liệu bằng các hàm dựng sẵn trong thư viện tiêu chuẩn của Haskell.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Blog#176: 💪The Power of JavaScript Functional Programming🚀

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Blog#159: 🤔So You Want to be a Functional Programmer (Part 2)🤓

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Blog#160: 🤔So You Want to be a Functional Programmer (Part 3)🤓

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Blog#156: 🧐So You Want to be a Functional Programmer (Part 1)

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 9

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 5 - Monad & Monoid

Tổng kết từ bài viết trước đó thì chúng ta mới có thêm các công cụ là: class Functor để triển khai hàm điều khiển map cho một kiểu dữ liệu bất kỳ bao gồm cả các kiểu primitive và các kiểu có cấu trúc,

0 0 14

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 4 - Functor & Applicative

Đối với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khi chúng ta đã nắm bắt được các kiểu dữ liệu cơ bản và cú pháp hỗ trợ khai báo trừu tượng Abstraction để tạo ràng buộc khi thiết kế tổng quan phần mềm, thì bước

0 0 13

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 3 - Type Variable & Type Class

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về các khái niệm liên quan tới định kiểu dữ liệu Type. Những khái niệm mới mà chúng ta sẽ đề cập ở đây không hẳn thuộc về Functional Programming mà là những khái ni

0 0 14

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 2 - Higher-Order Function & Currying Function

Hãy khoan chưa vội nói tới những khái niệm mới mà chúng ta đã dự định trong bài viết này. Phần mở đầu ở đây chúng ta sẽ nói tới một vài yếu tố liên quan tới các khái niệm ở bài trước.

0 0 21

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Elm] Bài 1 - Functional Aspects

Song song với Procedural Programming, và ở cùng cấp độ quan sát về việc kiến trúc phần mềm từ các sub-program đó là mô hình Lập Trình Hàm Functional Programming, cũng đã được đề cập trước đó trong một

0 0 20

- vừa được xem lúc

[Functional Programming + Haskell] Bài 1 - Giới Thiệu Ngôn Ngữ Haskell

Mô hình lập trình hàm Functional Programming và các ngôn ngữ hỗ trợ xuất hiện từ rất sớm ngay khi khái niệm Declarative xuất hiện trong lĩnh vực lập trình phần mềm nói chung. Tuy nhiên do mang nặng cá

0 0 17

- vừa được xem lúc

Để code ngắn gọn và tinh tế hơn trong Java

Lập trình khai báo (declarative programming) là một kĩ thuật mang lại rất nhiều lợi ích: code ngắn gọn hơn, dễ thay đổi, dễ bảo trì và mở rộng. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu một số kĩ thuật đ

0 0 26

- vừa được xem lúc

Khởi tạo object trong Java - có thật sự dễ?

Giới thiệu. Khởi tạo object trong Java, một vấn đề cơ bản nhưng có khá nhiều khía cạnh để phân tích.

0 0 47

- vừa được xem lúc

Functional Programming in Kolin - Chương 1: Bắt đầu

Mở đầu. Mình chuyển sang lập trình từ lúc học, tiếp cận máy tính đến giờ cũng được hơn 2 năm.

0 0 35

- vừa được xem lúc

[Functional Programming] Part 2 - Currying

Đây là phần thứ hai trong loạt bài viết về Functional Programming của mình. Nếu bạn đã bỏ lỡ bài viết trước về Immutability và Pure Functions, thì mình khuyên bạn nên đọc nó trước (trừ khi bạn đã biết về các khái niệm này).

0 0 20

- vừa được xem lúc

[Functional Programming] Part 1 - Immutability và Pure Functions

Functional Programming được nhiều người đánh giá là rất khó học. Tuy nhiên, bất kỳ kỹ năng nào mà bạn cố gắng master mình nghĩ cũng đều sẽ có những sự khó khăn.

0 0 21