Tag Custom View

Tìm kiếm bài viết trong Tag Custom View

- vừa được xem lúc

Bạn có thực hiểu sự hiểu về quá trình vẽ View ?

Tạo ra một UI tuyệt vời là mục tiêu của mọi lập trình viên. Để làm được như vậy, bước đầu tiên là hiểu cách thức hoạt động của hệ thống, để chúng ta có thể phối hợp tốt hơn, tận dụng những ưu điểm và tránh những sai sót của nó.

0 0 33