Tag CustomPaint

Tìm kiếm bài viết trong Tag CustomPaint

Flutter: CustomPaint [Phần 2]

Ở phần trước ta đã tìm hiều các vẽ những nét thẳng tròn đơn giản. Nhưng bạn muốn hơn thế nữa, muốn vẽ các đường cong uốn lượn hay chỉ một phần của đường tròn... Thì bài này là dành cho điều đó. Vẽ đường cong. quadraticBezierTo. .

0 0 0