Tag DesignPatterns

Tìm kiếm bài viết trong Tag DesignPatterns

- vừa được xem lúc

Proxy Pattern qua chuyện muốn tăng lương hãy đưa Pattern này cho Proxy của Sếp | Proxy này là ai?

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 8

- vừa được xem lúc

Facade pattern Vì sao các KỸ SƯ LV4 luôn sử dụng? Còn LV1, 2 hầu như chưa nghe dù chỉ là một lần ???

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 8

- vừa được xem lúc

Push or Pull ngăn xếp công nghệ nào được FACEBOOK và INSTAGRAM lựa chọn phát triển NEWS FEED?

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 8

- vừa được xem lúc

Observer pattern được sử dụng triển khai news feed trong facebook và cách triển khai DOTA 2 vs IP 14

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 11

- vừa được xem lúc

Strategy pattern cách sử dụng của Lv1 và Lv4 | Chiến lược thành ROME đến Shopee | Design Patterns

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 12

- vừa được xem lúc

DESIGN PATTERNS | Bạn có dám chắc trả lời được 5 Câu hỏi này không? | Hướng dẫn cách học 23 patterns

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 13

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Template Method

Template Method. Mục đích.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Visitor

Visitor. Mục đích.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Strategy

Strategy. Mục đích.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Design Patterns - State

State. Mục đích.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Design Pattern - Observer

Observer. Mục đích.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Memento

Memento. Mục đích.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Design Pattern - Mediator

Mediator. Mục đích.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Iterator

Iterator. Mục đích.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Design Pattern - Command

Command. Mục đích.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Singleton

Singleton. Mục đích.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Chain of Responsibility

Chain of Responsibility. Mục đích.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Proxy

Proxy. Mục đích.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Design Pattern - Flyweight

Flyweight. Mục đích.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Design Pattern - Facade

Facade. Mục đích.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Composite

Composite. Mục đích.

0 0 20