Tag es5

Tìm kiếm bài viết trong Tag es5

- vừa được xem lúc

Cách hoạt động của reduce trong javascript

Được giới thiệu trong phiên bản es5 của ECMAScript vào năm 2009, Cùng với forEach, map, every thì reduce là một trong những method cực kỳ hữu ích khi chúng ta cần phải thực hiện các tính toán dựa vào dữ liệu của một mảng. Ví dụ tiêu biểu.

0 0 39