Tag FISTA

Tìm kiếm bài viết trong Tag FISTA

- vừa được xem lúc

[B5'] EAD: Elastic-Net Attacks to Deep Neural Networks via Adversarial Examples

Đây là một bài trong series Báo khoa học trong vòng 5 phút. Được viết bởi Chen et. al, IBM. Được đăng ở AAAI '18.

0 0 22