Tag Hilt

Tìm kiếm bài viết trong Tag Hilt

- vừa được xem lúc

Android demo app: Code một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ sử dụng MVVM và Jetpack cơ bản

Trong bài viết này mình sẽ cùng viết một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ, sử dụng những công cụ trong gói JetPack và sử dụng mô hình MVVM nhé ! Cụ thể sẽ gồm có : . .

0 0 76

- vừa được xem lúc

Dependency injection với Hilt

Hilt là một thư viện trợ giúp dependency injection cho Android giúp giảm bớt việc thực hiện dependency injection thủ công trong dự án của bạn. Hướng dẫn này giải thích các khái niệm cơ bản về Hilt và các container được tạo ra.

0 0 190