Tag Dagger Hilt

Tìm kiếm bài viết trong Tag Dagger Hilt

- vừa được xem lúc

Khi nào nên dùng Inject, Provides, Binds trong Hilt

Bài viết này mình sẽ đi thẳng vào giải thích cách dùng các annotation @Inject, @Provides và @Binds. Vậy nên bỏ qua phần giải thích về Dependency Injection hay giới thiệu về Hilt.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Dagger Hilt

Mở đầu. Làm việc trong một dự án Android, chúng ta cần phải tích hợp nhiều dependencies khác nhau và để quản lý những dependencies này, chúng ta sử dụng một dependency injection framework như Dagger.

0 0 18