Tag local

Tìm kiếm bài viết trong Tag local

- vừa được xem lúc

Local push notification trong iOS

Đã bao giờ các bạn tự hỏi: Mình không biết về Backend, mà muốn viết một ứng dụng có thể push thông báo tới cho người dùng thì có cách nào khác không? Chắc chắn là có rồi. Các bạn có thể sử dụng Local push notification của iOS.

0 0 8