Tag opinionrock

Tìm kiếm bài viết trong Tag opinionrock

- vừa được xem lúc

Rock band và Dev team, từ chuyện Outsourcing đến chuyện làm Product

Rock band và Dev team, từ chuyện Outsourcing đến chuyện làm Product. Giống như rất nhiều người, thì mình bắt đầu nghe Metal từ những năm cuối cấp 2, với những Breaking the habit, Numb hay In the end c

0 0 12