Tag optimized code

Tìm kiếm bài viết trong Tag optimized code

- vừa được xem lúc

Auto Fix N+1 Queries Bằng Gem jit_preloader

1. Tổng quan về lỗi N+1. Chúng ta sẽ cùng xem ví dụ bên dưới:. #Model.

0 0 33