Tag Paper Trial

Tìm kiếm bài viết trong Tag Paper Trial

- vừa được xem lúc

Gem paper_trail

1. Introduce. . Gem paper_trail được dùng để tracking sự thay đổi của model object và chia thành các version khác nhau.

0 0 29