Tag Physical Address

Tìm kiếm bài viết trong Tag Physical Address

- vừa được xem lúc

Sự khác nhau giữa địa chỉ vật lý và địa chỉ logic trong OS

. Địa chỉ xác định duy nhất một vị trí trong bộ nhớ. Chúng ta có hai loại địa chỉ là địa chỉ logic và địa chỉ vật lý.

0 0 27