Tag Priority

Tìm kiếm bài viết trong Tag Priority

- vừa được xem lúc

Mức độ nghiêm trọng và độ ưu tiên trong kiểm thử phần mềm

1. Khái niệm. Bug severity - mức độ nghiêm trọng của bug. Mức độ nghiêm trọng của bug là mức độ ảnh hưởng của lỗi đó trên phần mềm mà chúng ta test.

0 0 289