Tag Rectified Adam

Tìm kiếm bài viết trong Tag Rectified Adam

- vừa được xem lúc

Rectified Adam thì khác gì Adam

Được công bố tại ICLR 2020 trong bài báo On the Variance of the Adaptive Learning Rate and Beyond của tác giả Liu và các cộng sự, Rectified Adam (Adam được chỉnh sửa), hay RAdam, là một biến thể của trình tối ưu hóa ngẫu nhiên Adam đưa ra một ý tưởng để điều chỉnh phương sai của learning rate thích

0 0 12