Tag review in-app

Tìm kiếm bài viết trong Tag review in-app

- vừa được xem lúc

Tích hợp Google Play In-App Review API

Google Play In-App Review API cho phép ta nhắc nhở người dùng cho việc đánh giá và xếp hạng ứng dụng trên Play Store mà không cần phải rời khỏi ứng dụng. Đây có lẽ là phần khó nhất, ta phải xác định xem khi nào thì mới nên gửi request cho người dùng review ứng dụng.

0 0 49