Tag risk

Tìm kiếm bài viết trong Tag risk

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing) - Phần 1

I. Giới thiệu.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Có thực sự an toàn với Authentication và Authorization , mật khẩu có nên lưu ở dạng text ?

Có thực sự an toàn với Authentication và Authorization , mật khẩu có nên lưu ở dạng text . Hơn nữa, vì chúng ta đang lưu trữ thông tin đăng nhập và hỗ trợ quy trình đăng nhập, chúng ta biết rằng sẽ có thông tin xác thực được gửi qua hạ tầng mạng.

0 0 50