Tag selector

Tìm kiếm bài viết trong Tag selector

- vừa được xem lúc

[CSS] Selectors

Quick review about CSS selectors. . There are 5 categories of CSS selectors. .

0 0 11

- vừa được xem lúc

Tổng hợp bộ chọn CSS nên biết (Phần 3)

Bạn có thể xem lại Tổng hợp bộ chọn CSS nên biết (Phần 2) của mình tại đây. p::first-line {. font-weight: bold;. font-size: 1.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Tổng hợp bộ chọn CSS nên biết (Phần 2)

Bạn có thể xem lại Tổng hợp bộ chọn CSS nên biết (Phần 1) của mình tại đây. a[title] {. color: green;. }.

0 0 12