Tag sequence diagram

Tìm kiếm bài viết trong Tag sequence diagram

- vừa được xem lúc

Thiết kế Sequence Diagram sử dụng PlantUML

Tổng quan. Sequence Diagram (biểu đồ tuần tự) mô tả luồng hoạt động một số chức năng quan trọng/phức tạp.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin sử dụng biểu đồ UML (Phần 2)

Trong phần 1 tôi đã giới thiệu với các bạn khái quát về phân tích thiết kế hệ thống thông tin sử dụng biểu đồ UML và 2 dạng biểu đồ ca sử dụng(Use Case Diagram) và biểu đồ lớp (Class Diagram). Trong phần này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn một số dạng biểu đồ UML được sử nhiều trong các thiết

0 0 34