Tag sidekiq-batch

Tìm kiếm bài viết trong Tag sidekiq-batch

- vừa được xem lúc

Tạo batch background jobs với Sidekiq

Khi chúng ta muốn tạo nhiều background jobs chạy song song và muốn biết lúc nào tất cả các jobs đó đã complete hay chưa, vậy chúng ta phải làm thế nào. Installation. gem "sidekiq-batch". .

0 0 48