Tag SIDEKIQ

Tìm kiếm bài viết trong Tag SIDEKIQ

- vừa được xem lúc

Sử dụng nhiều sidekiq trên cùng một ứng dụng Rails

Các luồng xử lý của sidekiq được giả định kết nối với 1 redis duy nhất. Bởi vậy khi kết nối ứng dụng đến nhiều redis, số lượng sidekiq cần tương ứng với số lượng redis.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Active Job trong ruby on rails

NỘI DUNG. 1. Activejob là gì . .

0 0 137

- vừa được xem lúc

Tạo batch background jobs với Sidekiq

Khi chúng ta muốn tạo nhiều background jobs chạy song song và muốn biết lúc nào tất cả các jobs đó đã complete hay chưa, vậy chúng ta phải làm thế nào. Installation. gem "sidekiq-batch". .

0 0 28

- vừa được xem lúc

Sidekiq trick: Thực thi job trên 1 host cố định trong cluster

Sidekiq. Các bạn code ruby chắc hẳn không hề xa lại với sidekiq. Đây là một gem thường được dùng cho việc xử lý background jobs trong Rails. Sidekiq gồm 3 phần chính là Sidekiq Client, Sidekiq Server và Redis.

0 0 71