- vừa được xem lúc

SkyDB: Database cho các ứng dụng phi tập trung

0 0 18

Người đăng: tran minh chien

Theo Viblo Asia

Sau sự ra mắt của Skynet với việc cung cấp nơi lưu trữ cho các Dapp, file,...Skynet đã tích hợp thêm SkyDB để tạo dựng những tài khoản phi tập trung và lưu trữ file trên nó. Tuy nhiên hiện tại SkyDB đang chỉ hỗ trợ lưu trữ dưới dạng text chứ chưa trực tiếp lưu trữ file, có thể do họ muộn tận dụng những tính năng lưu file có sẵn của Skynet để chỉ việc lưu lại địa chỉ của file trên mạng trên SkyDB.

Giới thiệu

Trong bài việt ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn các xây dựng một ứng dụng với SkyDB và deploy ứng dụng đó trên lên mạng Skynet. Trong bài viết lần này thì mình sẽ xây dựng ứng dụng hoàn toàn chỉ với html, css, js nên sẽ chỉ yêu cầu các bạn có một chút kiến thức web base là được, việc tương tác với skydb cũng vô cùng đơn gian, vì cơ bản thì đây cũng mới chỉ là một tính năng mới của Sia nên chưa thực sự có nhiều chức năng.

Trong bài viết này mình sẽ xây dựng một game 2048 có thể lưu lại điểm cao nhất của người chơi lên mạng Skydb.

Thực hành

Trong bài này có sử dụng 2 package là regenerator-runtime cho các hàm async và skynet-js để tương tác với SkyDB. Các API mình sẽ dùng trực tiếp từ trang chủ :

https://nebulouslabs.github.io/skynet-docs/?javascript--browser#skydb

Tại thời điểm bài viết thì các function dưới đây mới chỉ được implement cho các Browser JS

Khởi tạo project với các package (Bài này mình sẽ dùng webpack để build):

package.json:

{ "name": "2048", "version": "1.0.0", "main": "index.js", "repository": "_@.com:TheAndre980/2048.git", "license": "MIT", "dependencies": { "skynet-js": "^2.7.0", "webpack": "^4.44.1", "webpack-cli": "^3.3.12" }
}

Tiếp đó sẽ xây dựng các hàm tương tác với mạng Skynet:

Đầu tiên là hàm để lấy public key tương ứng từ seed đầu vào, seed này có thể hiểu nó giống như một mã mnemonic của các bạn vậy, với mỗi seed sẽ có 1 public key tương ứng. Và để tương tác với Skynet thì chúng ta cũng phải khởi tạo một client được map với node có địa chỉ https://siasky.net

import { async } from 'regenerator-runtime';
import { SkynetClient, genKeyPairFromSeed } from 'skynet-js';
const dataKey = 'bestScore';
const client = new SkynetClient('https://siasky.net');
window.getPublickey = seed => { const { publicKey } = genKeyPairFromSeed(seed); return publicKey.slice(0, 10) + '...' + publicKey.slice(publicKey.length - 10, publicKey.length);
}; 

Tiếp theo là hàm để lấy score tương ứng với seed đã được lưu trên Skynet :

Về cơ bản thì cách tương tác với SkyDB là khá đơn giản, trong đó còn có dataKey mà mình đã định nghĩa ngay phía trên const dataKey = 'bestScore'; . Các bạn có thể hiểu là dataKey này như cái keyword để mình query dữ liệu trên SkyDB - Do đó về cơ bản thì chỉ cần 2 thứ là seed và dataKey là có thể lấy được dữ liệu mình cần trên SkyDB.

window.getScore = async seed => { const { publicKey } = genKeyPairFromSeed(seed); try { const { data } = await client.db.getJSON(publicKey, dataKey); return data; } catch (_) { return false; }
};

Cuối cùng thì có get thì cũng phải có set, để lưu trữ trên SkyDB thì cũng rất đơn giản, chúng ta cũng chỉ cần có seed và dữ liệu muốn lưu trữ. Có một điểm rất đặc biệt của SkyDB là sẽ không tốn fee để lưu trữ dữ liệu. điều này khá đột phá cho với các dạng blockchain hệ lưu trữ như Ocean hay Arweave - chúng sẽ đòi hỏi người dùng phải trả một lượng phí nhất định coi như là phí duy trì dữ liệu, tuy nhiên tại thời điểm hiện tại SkyDB miễn phí hoàn toàn (Kể cả việc upload lên skynet cũng là hoàn toàn miễn phí, thậm chí còn không yêu cầu phải có privatekey để xác thực như SkyDB):

window.setScore = async (seed, bestScore) => { const { privateKey } = genKeyPairFromSeed(seed); try { await client.db.setJSON(privateKey, dataKey, { bestScore: bestScore }); } catch (error) { console.log(error); }
};

Dữ liệu sẽ được map vào theo giá trị của dataKey, dữ liệu lưu sẽ có dạng JSON

Vậy là xong cơ bản 3 hàm chính để tương tác với SkyDB, việc tiếp theo để có một ứng dụng hoàn chỉnh là sẽ phải xây dựng phần giao diện :

Luồng hoạt động cơ bản của ứng dụng sẽ là :

  • Người dùng Login với mã seed của mình vào ô textarea kia
  • Sau khi Login ứng dụng sẽ tự động gọi hàm getScore để lấy điểm cao nhất của user theo giá trị của seed được nhập vào.

Sau khi đăng nhập và chơi, seed đã được lưu và hiển thị public key tương ứng. Khi game over, user có thể chọn save score để lưu lại số điểm của mình, khi này sẽ gọi đến hàm setScore

Toàn bộ code phần giao diện tương đối ngắn :

<!DOCTYPE html>
<html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>2048</title> <link href="main.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="shortcut icon" href="./favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png"> <link rel="apple-touch-startup-image" href="apple-touch-startup-image-640x1096.png" media="(device-width: 320px) and (device-height: 568px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)"> <!-- iPhone 5+ --> <link rel="apple-touch-startup-image" href="apple-touch-startup-image-640x920.png" media="(device-width: 320px) and (device-height: 480px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)"> <!-- iPhone, retina --> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"> <meta name="HandheldFriendly" content="True"> <meta name="MobileOptimized" content="320"> <meta name="viewport" content="width=device-width, target-densitydpi=160dpi, initial-scale=1.0, maximum-scale=1, user-scalable=no, minimal-ui">
</head> <body> <div class="container"> <div class="heading"> <h1 class="title">2048</h1> <div class="scores-container"> <div class="score-container" id="score">0</div> <div class="best-container" id="bestscore">0</div> </div> </div> <div class="above-game"> <p class="game-intro">Join the numbers and get to the <strong>2048 tile!</strong></p> <a class="restart-button">New Game</a> <div style="width:100%;justify-content: flex-end;display: flex;"> <textarea id="seed" name="message" rows="2" cols="40" style="margin-right: 68px;"></textarea> <p id="address" style="margin-right: 150px; display: none;font-weight: bold;"></p> <a class="login-button" id="login" onclick="login()" style="background: #8f7a66;
 border-radius: 3px;
 padding: 0 20px;
 text-decoration: none;
 color: #f9f6f2;
 height: 40px;
 line-height: 42px;
 display: block;
 text-align: center;
 ">Login</a> <a class="login-button" id="logout" onclick="logout()" style="background: #8f7a66;
 border-radius: 3px;
 padding: 0 20px;
 text-decoration: none;
 color: #f9f6f2;
 height: 40px;
 line-height: 42px;
 display: block;
 text-align: center;
 display: none;
 ">Logout</a> </div> <p id="wallet"></p> <div class="file-input" id="input_file" style="position: absolute;
 z-index: 999;
 background: #8f7a66;
 top: 50%;
 padding: 10px;
 left: 49vw;
 min-width: 60vw;
 color: white;
 border: 1px solid white;
 transform: translate(-50%, -50%);
 display: none;"> <script src="main.js"></script> <script> function login() { (async () => { let seed = document.getElementById("seed").value; let data = await getScore(seed) console.log("data",data) let publicKey = getPublickey(seed) if(seed){ localStorage.setItem('seed', seed); document.getElementById('login').style.display = 'none' document.getElementById('seed').style.display = 'none' document.getElementById('logout').style.display = 'block' document.getElementById('address').style.display = 'block' document.getElementById('address').innerHTML = 'Address: ' + publicKey } if(data) { localStorage.setItem("bestScore", parseInt(data.bestScore)) } else { localStorage.setItem("bestScore", 0) } })() } function logout() { localStorage.removeItem('seed') document.getElementById('login').style.display = 'block' document.getElementById('seed').style.display = 'block' document.getElementById('logout').style.display = 'none' document.getElementById('address').style.display = 'none' } </script> </div> <div class="game-container"> <div class="game-message"> <p></p> <div class="lower"> <a class="keep-playing-button">Keep going</a> <a class="retry-button">Try again</a> <a class="save-button" id="save">Save Score</a> <script> let save = document.getElementById("save"); save.addEventListener("click", saveScore) function saveScore() { (async () => { let seed = localStorage.getItem("seed");; let bestScore = localStorage.getItem("bestScore"); await setScore(seed, bestScore); alert("Save score") })() } </script> </div> </div> <div class="grid-container"> <div class="grid-row"> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> </div> <div class="grid-row"> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> </div> <div class="grid-row"> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> </div> <div class="grid-row"> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> <div class="grid-cell"></div> </div> </div> <div class="tile-container"> </div> </div> <p class="game-explanation"> <strong class="important">How to play:</strong> Use your <strong>arrow keys</strong> to move the tiles. When two tiles with the same number touch, they <strong>merge into one!</strong> </p> </div> <script src="bind_polyfill.js"></script> <script src="classlist_polyfill.js"></script> <script src="animframe_polyfill.js"></script> <script src="keyboard_input_manager.js"></script> <script src="html_actuator.js"></script> <script src="grid.js"></script> <script src="tile.js"></script> <script src="local_storage_manager.js"></script> <script src="game_manager.js"></script> <script src="application.js"></script>
</body> </html>

Còn đây là những thư viện dependencies cần có cho phần giao diện: https://github.com/justins21/2048/tree/master/dist

Để ý trong các dependencies này sẽ có một file là main.js đây là file bundle từ chính file index.js mà chúng ta viết phía trên

Build and Deploy

Để build file main.js thì chúng ta chỉ đơn giản với command:

yarn webpack-cli index.js

Để deploy ứng dụng lên mạng Skynet thì trước tiên phải cài package skynet:

npm install -g skynet

Sau khi hoàn thành đầy đủ ta có một folder dist, từ đây chỉ cần gọi :

skynet upload dist

Kết quả thành công trả về:

Successfully uploaded directory! Skylink: sia://fAKDAV1xhXdb9Zc--heSwRyshwtvwpBDd8GDU1mwQhsckw

Như vậy ứng dụng đã được đưa một cách thành công lên skynet. (Tương tự cho các ứng dụng được xây dựng bằng react - chúng ta chỉ cần đấy folder chứa file build tương ứng)

Tham khảo

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

[Blockchain] Road to Bitcoin

. Chắc mọi người hẳn đã không còn xa lạ gì với anh chàng tỷ phú đã ném vỡ cửa kính ô tô nhà mình cùng với siêu năng lực điều khiển vật giá chỉ bằng lời nói, người đã đẩy định giá Bitcoin trên thị trường vượt ngưỡng 50K dolar/coin với những bài twitter để đời . .

0 0 29

- vừa được xem lúc

Khi Ethereum có chi phí giao dịch quá đắt đỏ - Tương lai cho layer2 ?

Với sự phát triển như vũ bão của Blockchain, ETH dường như đang quá tải và hệ quả là chi phí Gas đã lên đến 1000Gwei, phí để tạo những transaction phức tạp đã xấp xỉ 500$ . Và một giải pháp cứu cánh cho các sản phẩm Defi trên ETH chính là Layer2, và trong nhiệm vụ lần này Matic đang thể hiện khả năn

0 0 63

- vừa được xem lúc

Blockchain với Java - Tại sao không?

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ra đời kéo theo nhiều sự thay đổi và xu hướng mới được hình thành. Riêng đối với lĩnh vực CNTT cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng mạnh mẽ. Chính làn sóng 4.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Phân loại và tầm quan trọng của các node trong mạng blockchain

Trước khi đi vào phân loại và nêu rõ được tầm quan trọng của các node trọng mạng blockchain thì mình xin được trích dẫn khái niệm về blockchain từ Wikipedia như sau:. .

0 1 38

- vừa được xem lúc

Code Smart Contract bằng Assembly ?

Introduction. Hồi còn học trong ghế nhà trường bộ môn lập trình tốn nhiều não nhất của mình là code assembly. Nôm na thì bất cứ ngôn ngữ bậc cao nào như C , Go, Java,... được sinh ra để người dễ hiểu và dễ code , tuy nhiên chúng đều sẽ được compiled down xuống assembly một ngôn ngữ bậc thấp để máy h

0 0 36

- vừa được xem lúc

Dextool - Công cụ phân tích Decentralized Exchange tuyệt vời

. Trend Defi mặc dù đã bớt nhiệt nhưng những sản phẩm nổi bật của làn sóng này mang lại thì vẫn rất được người dùng ưa chuộng. Đặc biệt là các nền tảng Decentralized Exchange, tiêu biểu là Uniswap, SushiSwap, 1inch Exchange, FalconSwap,... Nhưng khi đã sử dụng các nền tảng DEx này mà không biết đến

0 0 76