Tag Swift Basic

Tìm kiếm bài viết trong Tag Swift Basic

- vừa được xem lúc

Cách Swift quản lý bộ nhớ với cơ chế ARC - Automatic Reference Counting

Tổng quan về bộ nhớ Stack và Heap. Chắc hẳn bất cứ ai trong chúng ta đều đã từng nghe đến khái niệm về 2 loại bộ nhớ Stack và Heap khi tìm hiểu về cách các ngôn ngữ lập trình quản lý và phân phối bộ nhớ của máy tính.

0 0 150

- vừa được xem lúc

Cách wrap UserDefault sử dụng Property Wrapper

Tổng quan. Trong các ứng dụng thực tế, bạn thường sẽ phải lưu một số thông tin người dùng như họ tên, email, số điện thoại hay một số thông tin tài khoản khác sau khi đăng nhập để có thể sử dụng ở nhiều nơi trong App mà không cần thực hiện lời gọi API.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Custom UIPageViewController

Đặt vấn đề. Trong quá trình xây dựng ứng dụng, chắc hẳn chúng ta sẽ gặp UI/UX như thế này. . Để giải quyết bài toán này, đa phần mọi người sẽ chọn cách đưa một CollectionView vào trong một CollectionView.

0 0 16