Tag twilio

Tìm kiếm bài viết trong Tag twilio

- vừa được xem lúc

Sử dụng Twilio để gửi SMS trong ứng dụng Ruby on Rails

Ngoài cách xác nhận tài khoản hay gửi thông báo bằng email thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách nữa là thông qua SMS/Voice. Công cụ sử dụng sẽ là gem Twilio. Installation. Để cài đặt bằng Bundler, hãy lấy phiên bản mới nhất:.

0 0 60