Tag User model

Tìm kiếm bài viết trong Tag User model

- vừa được xem lúc

Creating a Custom User Model in Django

Làm thế nào để thay thế username với email trong Django authentication. Cần chú ý rằng các làm này sẽ làm thay đổi rất nhiều đến schema của database vậy nên khuyến khích khi thực hiện một dự án mới.

0 0 24