Tag User

Tìm kiếm bài viết trong Tag User

- vừa được xem lúc

Tạo user và gán quyền kết nối trong Database Oracle 19c

Trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta sẽ tìm hiểu qua:. Kiến trúc Multitenant trong Oracle Database là gì.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Tài khoản người sử dụng và phân quyền truy cập tệp trên Ubuntu (P1)

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người về Tài khoản người sử dụng (NSD) và phân quyền truy cập trên Ubuntu. Bài viết này được chia thành hai phần: phần một nói về tài khoản người sử dụng và phần hai nói về quyền truy cập trên Ubuntu.

0 0 35