Tag vulnhub

Tìm kiếm bài viết trong Tag vulnhub

- vừa được xem lúc

[Write up] Vulnhub: Geisha - Leo quyền qua SUID

. Giới thiệu. Geisha là 1 machine về leo quyền trên Linux được thiết kế bởi SunCSR team, thông tin về machine các bạn có thể xem thêm tại đây.

0 0 20