Tag watermark

Tìm kiếm bài viết trong Tag watermark

- vừa được xem lúc

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

Trong bài toán về OCR có rất nhiều bài toán con đằng sau liên quan đến nội dung, chất lượng hình ảnh để đưa vào detec box và recognition cái box đó. Cụ thể như ta gặp phải là watermark, seal công ty nó sẽ làm nhiễu, ảnh hưởng đến nội dung, chất lượng OCR.

0 0 27