Tag amazon

Tìm kiếm bài viết trong Tag amazon

- vừa được xem lúc

Amazon Rekognition -Tự động hóa phân tích hình ảnh và video với máy học

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn về Amazon Rekognition, một chức năng của AWS cung cấp tính năng thị giác máy tính (CV) có thể tùy chỉnh và được đào tạo trước để trích xuất thông tin và chi tiết từ

0 0 15

- vừa được xem lúc

Securing AWS S3 uploads using presigned URLs

Theo mặc định, tất cả các object là private - có nghĩa là chỉ owner của bucket mới có quyền truy cập vào đối tượng. Nếu bạn muốn người dùng có quyền truy cập vào bucket hoặc các đối tượng cụ thể mà không cần phải public chúng, chúng ta có thể cung cấp cho người dùng các quyền hạn thích hợp bằng cách

0 0 17