Tag Amazon S3

Tìm kiếm bài viết trong Tag Amazon S3

- vừa được xem lúc

[AWS] Using presigned URLs

1. Using presigned URLs. . Các bucket và object trong S3 mặc định là private, người dùng không thể truy cập được.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Thiết kế kiến trúc có tính khả dụng cao với S3 và CloudFront

AWS Cloudfront. . CloudFront là một CDN (Mạng phân phối nội dung). Nó lấy dữ liệu từ bucket Amazon S3 và phân phối nó đến nhiều trung tâm dữ liệu.

0 0 19

- vừa được xem lúc

So sánh Windows Azure Blob Storage và Amazon Simple Storage Service (S3)

Trong bài đăng viết này, chúng ta sẽ cùng nhau so sánh giữa Windows Azure Blob Storage và Amazon Simple Storage Service (S3) dựa trên quan điểm chức năng cốt lõi của chúng. Trong bài chia sẻ này, chúng ta sẽ tập trung vào các khái niệm cốt lõi, giá cả và so sánh tính năng giữa các blob containers và

0 0 99

- vừa được xem lúc

Securing AWS S3 uploads using presigned URLs

Theo mặc định, tất cả các object là private - có nghĩa là chỉ owner của bucket mới có quyền truy cập vào đối tượng. Nếu bạn muốn người dùng có quyền truy cập vào bucket hoặc các đối tượng cụ thể mà không cần phải public chúng, chúng ta có thể cung cấp cho người dùng các quyền hạn thích hợp bằng cách

0 0 4