Tag Android Recyclerview

Tìm kiếm bài viết trong Tag Android Recyclerview

- vừa được xem lúc

Xử lý các sự kiện click trong RecyclerView

Khi hiển thị danh sách dữ liệu bằng RecyclerView, bạn có thể muốn có phản hồi khi một mục được click vào. Phản hồi này có thể mở ra một trang mới với nhiều dữ liệu hơn, hiển thị một toast, xóa một mục, v.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Automate UI test on RecyclerView

Introduction. Writing UI test can be a challenge if one doesnt have a proper guide and experience.

0 0 34