Tag sharprecyclerview

Tìm kiếm bài viết trong Tag sharprecyclerview

- vừa được xem lúc

Truy tìm memory leak xung quanh RecyclerView sử dụng LeakCanary

Overview. Bài viết này chủ yếu dành cho các lập trình viên mới làm quen với Android, những người chưa thực sự tìm hiểu sâu về LeakCanary.

0 0 43

- vừa được xem lúc

Automate UI test on RecyclerView

Introduction. Writing UI test can be a challenge if one doesnt have a proper guide and experience.

0 0 43