Tag Events & Listeners

Tìm kiếm bài viết trong Tag Events & Listeners

- vừa được xem lúc

Xử lý các sự kiện click trong RecyclerView

Khi hiển thị danh sách dữ liệu bằng RecyclerView, bạn có thể muốn có phản hồi khi một mục được click vào. Phản hồi này có thể mở ra một trang mới với nhiều dữ liệu hơn, hiển thị một toast, xóa một mục, v.

0 0 20