Tag hackingm

Tìm kiếm bài viết trong Tag hackingm

- vừa được xem lúc

Một vài papers về DotA 2 và Machine Learning

Một vài papers về DotA 2 và Machine Learning. How Does He Saw Me.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Một số papers về xử lý nội dung Manga

Một số papers về xử lý nội dung Manga. Vừa rồi mình có viết một bài về Nhận diện khung hình trong Manga, nay tìm ra một vài bài báo nghiên cứu thêm nhiều thứ khác cũng trong lĩnh vực nghiên cứu này, n

0 0 11