Tag Hospital

Tìm kiếm bài viết trong Tag Hospital

- vừa được xem lúc

So sánh Azure FHIR Services Vs. Google Cloud Healthcare API

Trong quá khứ, việc trao đổi dữ liệu sức khỏe giữa các hệ thống đã gặp nhiều vấn đề về tương thích. Các hệ thống khác nhau và các hệ thống mã hóa khác nhau, như HL7 và CCDA, đã làm cho việc giao tiếp

0 0 11