Tag Azure cloud services

Tìm kiếm bài viết trong Tag Azure cloud services

- vừa được xem lúc

Hash-Distributed Table, Round-Robin Table, Replicated Table - Azure Synapse Service

1. Has-Distributed Tables. 1.1 Định nghĩa.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Khái Quát về Severless SQL Pools

Giới Thiệu. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

So sánh Azure FHIR Services Vs. Google Cloud Healthcare API

Trong quá khứ, việc trao đổi dữ liệu sức khỏe giữa các hệ thống đã gặp nhiều vấn đề về tương thích. Các hệ thống khác nhau và các hệ thống mã hóa khác nhau, như HL7 và CCDA, đã làm cho việc giao tiếp

0 0 11