Tag incident

Tìm kiếm bài viết trong Tag incident

- vừa được xem lúc

Cách báo cáo sự cố và mindset về cách phòng tránh lặp lại sự cố mà engineer nên biết

Về các loại incident và báo cáo incident (sự cố). .

0 0 33