Tag kubectl

Tìm kiếm bài viết trong Tag kubectl

- vừa được xem lúc

Kubectl Krew: Mở Rộng Khả Năng Quản Lý Kubernetes

1. Lời mở đầu.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[K8S Phần 22] Thao tác với Kubectl đơn giản hơn với Alias

Giới thiệu. Hello mọi người.

0 0 16

- vừa được xem lúc

[K8S] Phần 2 - Cài đặt Kubernetes Cluster và Rancher

Lời tựa. Chào các bạn, tiếp tục series K8S ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một hệ thống Kubernetes Cluster với đầy đủ các thành phần giống như một hệ thống Product thường làm.

0 0 33

- vừa được xem lúc

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

Mở đầu. Kubectl là công cụ quản trị Kubernetes thông qua giao diện dòng lệnh, cho phép bạn thực thi các câu lệnh trong Kubernetes cluster.

0 0 45