Tag Mail

Tìm kiếm bài viết trong Tag Mail

- vừa được xem lúc

Gửi mail với Ruby

Giả sử bạn có một ứng dụng Ruby đang hoạt động và cần thêm chức năng gửi email vào ứng dụng đó. Điều này có thể liên quan đến xác thực người dùng hoặc bất kỳ loại email giao dịch nào khác, nó không có gì khác biệt.

0 0 3