Tag Recommender System

Tìm kiếm bài viết trong Tag Recommender System

- vừa được xem lúc

[Recommender System] Giới thiệu hệ thống gợi ý

. Hệ thống gợi ý (Recommender System) là 1 nhánh con của hệ thống lọc thông tin (Infomation filtering system), nhằm tìm cách dự đoán việc đánh giá (rating) của người dùng (user) sẽ đưa ra cho 1 sản phẩm (item). Chúng chủ yếu được dùng trong các ứng dụng thương mại điện tử.

0 0 46