Tag Ruby on Rails Developer

Tìm kiếm bài viết trong Tag Ruby on Rails Developer

- vừa được xem lúc

Một số tips giúp ứng dụng Ruby on Rails bảo mật hơn

Tổng quan. Các Web framework ra đời giúp cho các lập trình viên phát triển các ứng dụng web một cách nhanh chóng và tiện lợi.

0 0 83

- vừa được xem lúc

Rails 5 Tips Có Lẽ Bạn Chưa Biết

Hash#dig. Có thể bạn đã gặp qua 1 đoạn code tương tự như thế này:. ... if params[:user] && params[:user][:address] && params[:user][:address][:somewhere_deep]. . Code như trên đúng là chưa đẹp cho lắm? đó là khi bạn chưa biết đến dig rồi, hãy coi dig tương tự toán tử an toàn & đối với các đối tượng

0 0 43