- vừa được xem lúc

Một số tips giúp ứng dụng Ruby on Rails bảo mật hơn

0 0 83

Người đăng: Ngo Van Thien

Theo Viblo Asia

Tổng quan

Các Web framework ra đời giúp cho các lập trình viên phát triển các ứng dụng web một cách nhanh chóng và tiện lợi. Các framework cung cấp sẵn một số thư viện hoặc một số function cho phép các lập trình viên sử dụng cho một số tác vụ cụ thể mà không cần thực hiện code từ đầu. Các framework cũng thường cung cấp một số hàm có sẵn các cơ chế chống lại các lỗ hổng bảo mật. Ví dụ, Ruby on Rails cung cấp một số hàm truy vấn cơ sở dữ liệu có thể chống lại SQL injection. Hoặc các form của ứng dụng Ruby on Rails sẽ được tạo ra các token ngẫu nhiên để chống lại lỗi CSRF nếu chúng ta gọi csrf_token của form trong khi tạo ra form.

Tuy nhiên, không phải cứ framework cung cấp sẵn các hàm và có khả năng chống lại các lỗ hổng bảo mật thì chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn khi phát triển ứng dụng. Điều trên chỉ đúng khi lập trình viên sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà phát triển và sử dụng một cách an toàn. Để hiểu hơn vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi các ví dụ theo các lỗi được trình bày bên dưới.

Security guides

Injection

Lỗ hổng xảy ra khi ứng dụng Rails không thực hiện validate đầu vào người dùng cung cấp.

Example

SQL Injection

Dưới dây là một ví dụ về việc sử dụng không đúng các hàm truy vẫn cơ sở dữ liệu dẫn đến lỗ hổng bảo mật SQL Injection:

comments, emails = params[:id].split("+")
Comment.update_all("state = '#{params[:state]}'", "id IN
(#{comments})") unless comments.blank?

Đoạn code trên bị lỗi SQL Injection ở cả 2 tham số:params[:state]params[:id]. Kẻ tấn công có thể cập nhật comments.user_id thành id của kẻ tấn công do đó có thể sở hữu toàn toàn bộ comments và đọc chúng

http://localhost:3000/timeline?id=1&type=&state=2', user_id = '1

Command injection

Tiếp theo là một ví dụ về lỗi Command injection trong Rails

user_supplied_path = '; cat ./config/database.yml'
path = "#{Rails.root}/public/downloads/#{user_supplied_path}"
`ls #{path}` #=> ls /webserver/public/downloads; cat ./config/database.yml

Khi ứng dụng gọi hàm hệ thống để thực hiện lệnh ls thì đồng thời cũng thực hiện lệnh cat ./config/database.ymldo kẻ tấn công sử dụng ký tự ; để thực hiện 2 câu lệnh liên tiếp. Lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công có thể chèn các đoạn mã độc hại vào user_supplied_path từ đó có thể thực hiện các hành vi tùy ý trên server

Recommendation

 • Thực hiện validate đầu vào người dùng cung cấp không bao giờ truyền trực tiếp các đầu vào của người dùng vào ứng dụng web mà chưa qua các hàm thực hiện kiểm tra.

 • Không bao giờ sử dụng biến dạng chuỗi (# {...}) trong chuỗi SQL, ngay cả khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng giá trị được chèn là an toàn.

 • Thực hiện làm sạch đầu vào người dùng, lọc các ký tự nguy hiểm như: ; | || & && để chống lại lỗ hổng command injection.

 • Hạn chế sử dụng các hàm hệ thống %x[], system(), exec(), …. khi không cần thiết. Khi sử dụng cần đảm bảo không sử dụng các biến đầu vào người dùng truyền trực tiếp vào các hàm trên.

Sessions and Cookies

Cookie có thể bị đánh cắp, sử dụng lại và đôi khi được sửa đổi hoặc đọc. Ngày nay, cookie phiên Rails được gắn cờ là HttpOnly theo mặc định, vì vậy cookie phiên không thể bị đánh cắp với lỗ hổng XSS nữa. Nhưng nếu sử dụng các cookie khác, chúng cũng sẽ cần được gắn cờ để đảm bảo an toàn.

Flag secure trong cookie cũng cần được thiết lập giúp bảo vệ cookie chỉ được phép truyền qua kênh truyền mã hóa.

Recommendation

 • Thực hiện tìm kiếm toàn bộ các đoạn code thực hiện việc tạo cookie và đảm bảo rằng chúng được gắn cờ httponly. cookies[:user_name], cookies.signed[:user_id], cookies.permanent[:login] đều được gán giá trị như sau: cookies[:login] = {value: "user", httponly: true}.
 • Tìm kiếm và thực hiện gán giá trị cho 2 cờ httponly và secure thành true: cookies[:login] = {value: "user", httponly: true, secure: true}
 • Thêm flag tương tự trong file config/initializers/session_store.rb.

Authentication

Rails cung cấp gem Devise giúp ứng dụng web quản lý cơ chế xác thực rất tốt. Đây là một gem được phát triển giúp lập trình viên dễ dàng khi thực hiện phát triển các tính năng liên quan đến quản lý cơ chế xác thực người dùng. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng không đúng có thế dẫn đến các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm

Recommendation

 • Có thể bạn đã kiểm tra xác thực trong ApplicationController, vì vậy mọi hành động mới đều được xác thực. Nếu bạn đang thực hiện kiểm tra đầy đủ, cần đảm bảo mỗi khi có các chức năng mới được thêm vào thì cần kiểm tra lại về cơ chế xác thực đã được thực hiện trên chức năng mới chưa.
 • Cần có cơ chế bắt buộc người dùng đặt mật khẩu đủ mạnh: Độ dài >=8 ký tự, có ký tự hoa, thường và ký tự đặc biệt để chống lại việc tấn công brutefore.
  • Devise: set config.password_length = 8..128 in config/initializers/devise.rb.
 • Có cơ chế khóa tài khoản sau một số lần đăng nhập thất bại:
  • Devise: activate the lockable module.
 • Có cơ chế yêu cầu người dùng xac thực email khi đăng ký tài khoản:
  • Devise: use the confirmable module and set config.reconfirmable = true in config/initializers/devise.rb
 • Thiết lập cơ chế xóa phiên làm việc sau khoảng thời gian không có tương tác (30 phút)
  • Devise: use the timeoutable module.
 • Thiết lập cơ chế thông báo email cho người dùng khi đổi password:
  • Devise: set config.send_password_change_notification = true in config/initializers/devise.rb
 • Thông báo lỗi chung ví dụ" "Invalid email or password" thay vì thông báo cụ thể" Invalid email" hoặc "Invalid password"
  • Devise: setting config.paranoid = true in config/initializers/devise.rb
 • Nếu sử dụng role-based access control (RBAC), không bao gồm role attribute trong strong parameters của controller khi người dùng đăng ký hoặc chỉnh sửa người dùng. Ngăn chặn người dùng có thể tự update role của mình, tránh lỗi Mass Assigment trong rails
  • Devise: Do not pass the role parameter key to devise_parameter_sanitizer.permit.

XSS

Lỗi XSS cho phép kẻ tấn công có thể nhúng các đoạn mã javascript độc hại và thực thi trên trình duyệt của người dùng.

Example

VD1: Ví dụ bên dưới cho phép ứng dụng web render nội dung của các bản ghi lên ứng dụng web nhưng bị lỗi XSS:

# Wrong! Do not do this!
<%= raw @product.name %> # Wrong! Do not do this!
<%= @product.name.html_safe %> # Wrong! Do not do this!
<%= content_tag @product.name %>

Khi sử dụng raw, html_safe, content_tag hoặc tương tự không an toàn có thể dẫn đến lỗi XSS. Kẻ tấn công có thể tấn công như sau:

content_tag("/><script>alert('hack!');</script>") # XSS example
# produces: </><script>alert('hack!');</script>><//><script>alert('hack!');</script>>

VD2: Một ví dụ khác về XSS thông qua href:

<%= link_to "Personal Website", @user.website %>

Tấn công:

<a href="javascript:alert('Haxored')">Personal Website</a>

Để fix lỗ hổng XSS ở trên, chúng ta cần sử dụng

Recommendation

 • Tìm kiếm trong ứng dụng web tất cả các đoạn code sử dung .html_safe hoặc raw() cố gắng không sử dụng nếu có thể.
 • Validate ký tự đầu vào người dùng sử dụng whitelist hoặc blacklist.
 • Thực hiện Escape all HTML output của người dùng:
  • Sử dụng == thay vì = trong file ERB : <%== params[:query] %>
 • Luôn luôn closed attribute sử dụng " để tránh lỗi XSS
 • Cẩn thận khi sử dụng render inline: .... Giá trị truyền vào được Rails coi như ERB template. Ví dụ: "Thanks #{@user.name}!". Nếu kẻ tấn công truyền vào giá trị <%= rm -rf / %> thì lệnh trên sẽ được thực hiện trên server, dẫn đến lỗi server side template injection. Ở đây chúng ta phải sử dụng: "Thanks <%= @user.name %>".
 • Sử dụng json_escape thay vì to_json khi cần render JSON vào bên trong HTML

Authorization

Lỗ hổng liên quan đến cơ chế phân quyền người dùng. Nếu việc phân quyền thực hiện không tốt có thể dẫn đến việc người dùng này có thể xem thông tin nhạy cảm của người khác (IDOR) hoặc thực hiện các tác vụ của user với quyền cao hơn (Privilege Escalation)

Example

IDOR example Chức năng xem profile của user có đoạn code lấy ra user:

@user = User.find_by(id: params[:user_id])

Khi thực hiện chức năng view profile:

https://locahost:3000/users/2

Kẻ tấn công có thể dễ dàng thay đổi id=2 sang id=3 khác để xem thông tin của user khác

https://locahost:3000/users/3

Biện pháp ở đây là:

@user = current_user

Privilege Escalation example User model cho phép sử dụng nested attributes cho user’s permissions:

accepts_nested_attributes_for :permission

Permission model có cờ add_users có giá trị True hoặc False cho phép user có thể thêm user hay không.

Trong controller sử dụng User.update_attributes(params[:user])cho cả user và admin. Nhưng trên giao diện thì chỉ admin với có ô checkbox để thiết lập giá trị cho phép add user, còn user thường thì không.

Mặc dù vậy người dùng có thể tự thêm ô input vào form:

<input type="checkbox" name="user[permission_attributes][add_users]" value="1" checked="checked" />

và thực hiện submit form. Vì phía server không kiểm tra nên người dùng đó đương nhiên có quyền được phép add user mặc dù không phải là admin.

Recommendation

 • Kiểm tra user hiện tại có quyền với các bản ghi khi truy cập tới không để thực hiện phân quyền đúng người, đúng quyền.
 • Hạn chế sử dụng nested_attributes nếu có thể, nếu sử dụng cần thực hiện kiếm tra trên server để đảm bảo thực hiện đúng quyền.
 • Sử dụng gem CanCanCan: load_and_authorize_resource để quản lý phân quyền.

Unrestriced file upload

Các lỗ hổng liên quan đến việc upload file không an toàn lên hệ thống. Lỗ hổng xảy ra khi không thực hiện kiểm soat tốt các file được upload lên server gây ra các lỗ hổng như: XSS, DOS

Recommendation

 • Thực hiện kiểm tra: file name, file extension, file size, content-type khi thực hiện các chức năng liên quan đến upload file.
 • Thực hiện whitelist các file được phép upload lên server (Ví dụ: jpg, png..). Tránh sử dụng blacklist khi có thể.
 • Sử dụng các gem xử lý chức năng upload file: Ví dụ: imagemagick, CarrierWave...
 • Tránh sử dụng user controlled filenames. Nếu có thể thực hiện việc tạo ra các file name một cách ngẫu nhiên.
 • Nếu có thể nên sử dụng dịch vụ lưu trữ của bên thứ 3 hoặc server khác: Ví dụ: S3
 • Khi cho phép download file, không nhận file name và path truyền từ phía người dùng mà cần tạo ra trên phía server để tránh gặp lỗi Local file inclusion.

Tổng kết

Trên đây là một số các lỗi thường gặp khi các lập trình viên thực hiện phát triển ứng dụng Rails dễ gặp phải. Lời khuyên ở đây là khi sử dụng các thư viện hay hàm của framework cần tìm hiểu thật kỹ và sử dụng một cách chính xác và an toàn theo hướng dẫn. Khi cần phát triển cần tham khảo các tài liệu hướng dẫn và làm theo secure coding guideline của framework cung cấp.

Đối với ứng dụng Rails các bạn có thể tham khảo tại:

Reference

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Tổng hợp gem thông dụng trong Rails - Phần 2: Faker và Friendly Id

Ở phần này mình sẽ giới thiệu 2 gems rất quen thuộc với Ruby developers và hơn nữa, mình nghĩ đây cũng là những gem sẽ giúp ích cho các bạn newbies trong quá trình học Ruby on Rails. I. Gem Faker. 1.

0 0 86

- vừa được xem lúc

Gem paper_trail

1. Introduce. . Gem paper_trail được dùng để tracking sự thay đổi của model object và chia thành các version khác nhau.

0 0 32

- vừa được xem lúc

How to drop a table in Ruby

Issue. Với những dự án mới hoặc những dự án nhỏ tự làm, hầu hết bạn sẽ phải thường xuyên thay đổi cấu trúc DB dẫn tới việc phải thực hiện các câu lệnh như rails db:drop db:create db:migrate khá nhiều lần.

0 0 19

- vừa được xem lúc

6 vòng lặp Ruby nâng cao

. Ruby là ngôn ngữ với nguyên tắc "tối ưu hóa cho nhà phát triển". Đó là một ngôn ngữ dễ đọc, dễ viết, tích hợp, mẫu và nguyên mẫu cùng với các lợi ích khác.

0 0 86

- vừa được xem lúc

Rails bundler

1. Introduce. . Một trong những command được sử dụng nhiều nhất khi làm việc với Rails có lẽ là bundle install =)).

0 0 32

- vừa được xem lúc

Tổng hợp gem thông dụng trong Rails - Phần 1: Kaminari và Paranoia

Giới thiệu. Mục đích là để làm một seri blogs tập hợp tất cả những gem gần gũi, thường gặp nhất trong các dự án Rails.

0 0 86