Tag service objects

Tìm kiếm bài viết trong Tag service objects

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] Presenter và Service objects trong Rails

. Bài viết gốc Rails Design Patterns: Presenter & Service Objects. . Tại sao chúng ta cần sử dụng design patterns. Nhưng vẫn chưa đủ, View sẽ trở nên lớn và đầy logic khi mục đích chung chỉ biểu diễn thông tin.

0 0 73