Tag Design Patterns

Tìm kiếm bài viết trong Tag Design Patterns

- vừa được xem lúc

Hexagonal Architecture là gì và ứng dụng của nó

I. Tổng quan về kiến trúc phần mềm. . Application without architecture (nguồn: Internet).

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] MVC Pattern - Phần 1: Giới thiệu

MVC là viết tắt của Model - View - Controller, tạm dịch nôm na là Mô Phỏng - Hiển Thị - Điều Hành. MVC được sử dụng khi chúng ta muốn tách rời logic Mô Phỏng hoạt động của phần mềm Model và logic Hiển

0 0 1

[Design Patterns] Service Locator

Service Locator được sử dụng khi chúng ta muốn định vị các object xử lý yêu cầu service khác nhau bằng việc sử dụng trình tìm kiếm JNDI. Hãy lấy ví dụ về một tác vụ tìm kiếm JNDI cho một service tiêu

0 0 0

[Design Patterns] Transfer Object

Transfer Object (đối tượng chuyển nhượng) được sử dụng khi chúng ta muốn truyền dữ liệu với nhiều thuộc tính từ client tới server. Transfer Object còn được biết đến với một cái tên khác là Value Objec

0 0 0

[Design Patterns] Intercepting Filter

Intercepting Filter (màng chắn) được sử dụng khi chúng ta muốn thực hiện các thao tác tiền xử lý / hậu xử lý với các yêu cầu request hoặc phản hồi response của ứng dụng. Các filter được định nghĩa và

0 0 0

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] Data Access Object

Data Access Object, hay DAO, được sử dụng để phân tách lớp xử lý dữ liệu bậc thấp khỏi các lớp xử lý logic hoạt động bậc cao của phần mềm. Dưới đây là các thành phần của DAO.

0 0 1

[Design Patterns] Front Controller

Front Controller được sử dụng để cung cấp một trung tâm xử lý yêu cầu, nơi mà tất cả các yêu cầu sẽ được tiếp nhận và phản hồi bởi 1 object duy nhất. Object này có thể thực hiện xác thực đăng nhập/ghi

0 0 0

[Design Patterns] Composite Entity

Composite Entity (thực thể tổng hợp) được sử dụng trong cơ chế đồng bộ của EJB. một object tổng hợp được cập nhật thì các object lệ thuộc vào object này cũng sẽ.

0 0 0

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] Visitor Pattern

Visitor (hành động khách quan) được sử dụng khi chúng ta muốn triển khai tách rời. các phương thức xử lý khỏi các class mô tả thực thể.

0 0 4

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] Strategy Pattern

Strategy (kế hoạch) được sử dụng khi chúng ta muốn triển khai một class có phương thức. hoạt động có thể được lựa chọn ở thời điểm phần mềm đang vận hành runtime.

0 0 1

[Design Patterns] Template Pattern

Template (bản mẫu) được sử dụng khi chúng ta cần triển khai tính đa hình cho một tính năng chung. được áp dụng cho nhiều kiểu dữ liệu đầu vào khác nhau.

0 0 0

[Design Patterns] Null Object

Null Object được sử dụng để thay thế cho phép kiểm tra một giá trị null có thể nhận xuất hiện. và có thể được triển khai một số phương thức đáp ứng mặc định trong trường hợp dữ liệu.

0 0 0

- vừa được xem lúc

[Design Patterns] Observer Pattern

Observer được sử dụng khi chúng ta muốn tự động hóa một phương thức tương tác. cập nhật giữa 1 object chủ thể và nhiều object khác tham chiếu tới.

0 0 2

[Design Patterns] State Pattern

State được sử dụng để triển khai phương thức hoạt động của một class tùy theo điều kiện. cụ thể.

0 0 0

[Design Patterns] Memeto Pattern

Memento là pattern được thiết kế dựa trên phương thức hoạt động của cỗ máy thời gian. cất trong ngăn kéo bàn học của Nobita hậu đậu.

0 0 0

[Design Patterns] Interpreter Pattern

Interpreter thông dịch viên - là pattern giúp tạo ra một phương thức để định tính một ngôn ngữ hoặc một biểu thức. Interpreter triển khai một giao diện biểu thức để thực hiện định tính các yêu cầu nhậ

0 0 0

[Design Patterns] Iterator Pattern

Iterator là pattern được sử dụng rất phổ biến trong môi trường lập trình Java và .NET.

0 0 0

[Design Patterns] Mediator Pattern

Mediator được sử dụng để giảm thiểu độ phức tạp trong giao tiếp giữa nhóm nhiều object. qua lại giữa các object vệ tinh.

0 0 0

[Design Patterns] Chain Pattern

Giống như tên gọi, Chain giúp chúng ta tạo ra một chuỗi các object tiếp nhận yêu cầu. Nếu một object không thể xử lý yêu cầu nhận được, nó sẽ gửi yêu cầu đó tới object tiếp theo.

0 0 0

[Design Patterns] Command Pattern

Command là một dạng thức triển khai data driven được xếp vào nhóm các pattern Hành Vi. tới object thực thi mệnh lệnh.

0 0 0

[Design Patterns] Decorator Pattern

Decorator cho phép chúng ta bổ sung thêm chức năng mới vào một object đã tồn tại trước đó. mà không cần thực hiện chỉnh sửa can thiệp vào kiến trúc của object đó.

0 0 0