Tag suspendcoroutine

Tìm kiếm bài viết trong Tag suspendcoroutine

- vừa được xem lúc

Android asynchronous tasks với suspend function, suspendcoroutine và suspendcancellablecoroutine

Giới thiệu. Làm việc với asynchronous tasks là việc rất hay gặp khi dev android và đi cùng với sự phát triển của android đã có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho chúng ta như Thread, Handler, AsyncTask, RxJava và gần nhất là Kotlin Corotuines.

0 0 105