Tag suspend

Tìm kiếm bài viết trong Tag suspend

- vừa được xem lúc

suspend function trung tâm trong coroutine

Đối với 1 lập trình viên Mobile nói chung, và Android nói riêng, trước đây đối với mình, RxJava, RxKotlin, RxAndroid nói chung Rx style và reactive là thứ gì đó tuyệt vời để asynchonous task và tới gi

0 0 10

- vừa được xem lúc

Android asynchronous tasks với suspend function, suspendcoroutine và suspendcancellablecoroutine

Giới thiệu. Làm việc với asynchronous tasks là việc rất hay gặp khi dev android và đi cùng với sự phát triển của android đã có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho chúng ta như Thread, Handler, AsyncTask, RxJava và gần nhất là Kotlin Corotuines.

0 0 105