Tag views

Tìm kiếm bài viết trong Tag views

- vừa được xem lúc

Views trong Laravel.

Chào các bạn. Bài tiếp theo trong series về Laravel hôm nay tôi sẽ giới thiệu về View trong Laravel. Chúng ta có thể tạo một view bằng cách tạo một file có đuôi .blade.

0 0 16