Tag Xử lý ảnh

Tìm kiếm bài viết trong Tag Xử lý ảnh

- vừa được xem lúc

Phát hiện đối tượng chuyển động bằng giải thuật trừ nền

1. Giới thiệu về giải thuật trừ nền (Background Subtraction).

0 0 125

- vừa được xem lúc

Break Capcha bằng Deep learning

1. Giới thiệu bài toán.

0 0 33