Tag authenticate

Tìm kiếm bài viết trong Tag authenticate

- vừa được xem lúc

JWT và ứng dụng xác thực người dùng trong Rails

JWT. Thời gian gần đây mình có init API thì mình có ứng dụng Json Web Token (JWT) để xây dựng xác thực người dùng. Nó có support những gì và ứng dụng của nó ra sao thì mình xin chia sẻ trong bài viết. Nó là gì.

0 0 155